Röster om ,

Varför har Ukraina en it-armé?

Anna Olizarivska är en ung ukrainska som i en första krönika för Blankspot berättar om den vibrerande it-branschen i Ukraina och hur it-experter nu strider på det digitala slagfältet i det ukrainska hybridkriget.

Text: Anna Olizarivska (engelsk version finns nedan)

Mitt namn är Anna. Jag är från Ukraina.

Och det är nu den 14:e dagen av kriget med Ryssland.

Att kriga på 2000-talet är annorlunda jämfört med det vi känner till om krig sedan tidigare. Ukrainsk-ryska kriget är ett hybridkrig. Vi kämpar inte längre endast på det militära slagfältet, utan kämpar också mot propaganda och desinformation, i cyberrymden, i kulturella, idrottsliga, affärsmässiga och akademiska sammanhang också.

Detta är arenor för de digitala slagfälten där vi nu kämpar. Inom alla de nämnda områdena vinner vi redan framgångar. Och det kommer att skrivas en mängd böcker och analyser om vår stora seger direkt efter att vi har vunnit, när Ryssland kommer att tvingas acceptera alla sina förluster även på papper och aldrig mer våga genomföra fler “militära operationer” riktade mot Ukraina.

Under tiden som vi når i mål med det vill jag berätta om vår kraftfulla IT-armé och hur de arbetar i frontlinjen. Och hur även de vinner framgångar.

Anna Olizarivska från Ukraina om hur viktig cyberarmén är för att möta cyberattackar och desinformation från Ryssland. Foto: Privat.

Den levande ukrainska IT-industrin har lagt grunden för många start-ups. Ukrainare har grundat fantastiska it-företag som till exempel Grammarly, Reface, Petcube, Ajax Systems och GitLab. Utöver det arbetar många av landets IT-experter med en mängd företag runt om i världen och it-industrin har en stor inverkan på landets ekonomi.

Med insikten om den potential som finns med IT skapades även fantastiska e-tjänster för oss medborgare. Till exempel den digitala portalen för offentliga tjänster DIYA (“Action”) och smidiga lösningar för att starta företag, tillgång till föräldrapenning- eller pensionsförmåner och andra licenser och tillstånd. Dessutom är en av bankerna enbart online – Monobank.

Det är precis den framtid som människor i ett modernt samhälle förtjänar under 2000-talet, eller hur? Jag önskar det vore så.

Men den ukrainska verkligheten är helt annorlunda nu. Många av IT-experterna har gått med i en frivillig IT-armé som kämpar mot cyberattackerna från vår “vänliga” ryska granne.

Den startades och initierades av Mykhailo Fedorov som är Ukrainas digitaliseringsminister och vice premiärminister. Den 26 februari, två dagar, efter den ryska invasionen efterlyste han soldater till cyberarmén och länkade till en kanal i appen Telegram. “Det kommer att finnas uppgifter åt alla. Vi fortsätter strida på cyberfronten.”

Det har skett cyberattacker riktade mot Ukrainas försvarsministerium, vissa delar av Ukrainas säkerhetstjänst, officiella stadswebbplatser och till och med cyberattacker riktade mot regeringen.

Ukrainsk underrättelsetjänst har tillsammans med flera andra länders underrättelsetjänster kunnat bekräfta att det är attacker från den Ryska federationen eller att de skett på order av dem.

Är det en slump att de sker före och under “militära operationer”? Skulle inte tro det…

IT-armén har framgångsrikt kunnat bekämpa fler allvarliga cyberattacker. Vi lär oss att kämpa tillsammans var vi än strider nu.

Vi kämpar för vår sanning och vår så självklara rätt att leva som vi vill. Att kunna bo hemma, i Ukraina.

Lyckligtvis har vi fått ett enormt stöd även inom den här delen av kriget.

Den internationella gruppen av hackare, “Anonymous” har beslutat att de vill hjälpa Ukraina. Dessutom har de tillkännagett ett cyberkrig riktat mot den ryske presidenten Putin. “Anonymous” tror starkt på att det ryska folket förtjänar en bättre framtid för sig själva utan Putins regim. Och de slåss för det, kämpar för sin egen sanning tillsammans med oss.

Vi är ukrainare och vi kommer att kämpa för vår sanning och frihet. Vi uppskattar all hjälp och stöd som världen och människor ger oss. Vi är också säkra på att det inte finns någon acceptabel ursäkt för något land att starta en “militär operation” riktad mot ett annat land. Dessutom riktat mot ett oberoende lands territorium där deras medborgare bara vill leva, fritt från något inflytande från andra.

Jag är en ung person, och jag tror starkt på att oavsett vilken typ av krig det är, är krig något som ingen någonsin borde behöva uppleva i vår värld på 2000-talet. Det finns inget annat ett krig kan ge oss än skada, lidande, smärta och dödsfall. Krig är något vi borde lämnat i det förflutna för länge sedan.

Anna Olizarivska, Ukraina
9 mars 2022

***

Why does Ukraine have it-army?

My name is Anna. I am from Ukraine.

And we have the 14th day of the war with Russia now.

Having war in the 21st century is different than we knew it before. Ukrainian-Russian war is a hybrid war. And that means that we are fighting not only on the military battlefield, but also fighting with propaganda and misinformation, in cyberspace, in cultural, sport, business and academical contexts as well. In all these fields we are keep fighting now. In all these fields we are winning already. And there will be books and analytics about our great victory right after we completely win, and Russian Federation will accept all their losses on paper and will never dare to have any “military operations” with Ukraine again.
In the meanwhile, I want to tell you about our powerful IT-army and how they are doing in their frontline. And how they are winning, too.

Anna Olizarivska from Ukraine on the importance of the cyber army in dealing with cyber attacks and misinformation from Russia. Photo: Private.

Let me start with Ukrainian great IT start-ups which you probably heard earlier. Ukrainians have founded such amazing it companies as Grammarly, Reface, Petcube, Ajax Systems, GitLab. Besides this, many our IT experts are working with many companies around the world and having a powerful impact for our economy. Having such potential in IT, our country also created some great initiatives for us. For example, we have the digital portal of public services DIYA (“Action”) – online opening of a sole proprietorship, registration of childbirth or pension benefits, obtaining licenses and permits. Also, one of our banks is operating completely online – Monobank.

This is exactly the future modern people truly deserve in the 21st century, right? I wish.

However, Ukrainain realities are different now. Nowadays many our IT experts chose to join our IT-army which is fighting with cyberattacks from our “friendly” Russian neighbor.

The cyberarmy was initiated by Mykahilo Fedorov the Minister of Digital Transformation and vice Prime Minister of Ukraine. On February 26, two days after the Russian invasion, he called for soldiers to join the cyber army and linked to a channel in Telegram. “There will be information for everyone. We will continue to fight on the cyber front.”

There were cyberattacks to our Ministry of Defense, some parts of Security Service of Ukraine, particular official city websites and even government leaders. Ukrainian intelligence as well as our partners in other countries confirmed that all these actions were from Russian Federation or by order of Russian Federation. Coincidence before and during “military operations”? I do not think so…

Luckily, our IT army could resist the further serious cyber-attacks. We are learning how to fight together whenever we are located now. Because we are fighting for our truth and our such obvious right to live the way we want. To live at home, in Ukraine.

Fortunately, we have a huge support in this sphere now. For example, the international group of hackers “Anonymous” decided to help Ukraine. Moreover, they announced the cyberwar to Russian president Putin themselves. “Anonymous” strongly believes that Russian people deserve a better future for themselves without Putin’s regime. And they are fighting for this, they are fighting for their own truth together with us.

We are Ukrainians, and we will fight for our truth and freedom. We appreciate every help and support the world and people give us. We are also sure that there is no excuse for any country to start any “military operation” on the territory another country. On the territory of independent country that wants to live the way their citizens want without any influence.

I am a young person, and I strongly believe that no matter what kind of war it is, war is something that nobody should never experience in our world in the 21st century. There is nothing else a war can bring us rather than damage, suffering, pain, deaths. War is something we should leave in the past already.

Anna Olizarivska, Ukraine.
9th of March 2022