Nyheter om

UD bröt mot grundlagen under Jas-granskningen

Justitiekanslern, JK, riktar i dag svidande kritik mot UD för hanteringen av Blankspot Projects granskning av Jas-affären med Thailand. JK anser att det var oacceptabelt att UD dröjde tre månader med att lämna ut offentliga dokument.  Den 28 januari 2015 begärde Blank Spot Project att få ta del av ett antal handlingar om Jas-affären med […]

Justitiekanslern, JK, riktar i dag svidande kritik mot UD för hanteringen av Blankspot Projects granskning av Jas-affären med Thailand. JK anser att det var oacceptabelt att UD dröjde tre månader med att lämna ut offentliga dokument.

 Den 28 januari 2015 begärde Blank Spot Project att få ta del av ett antal handlingar om Jas-affären med Thailand. Det tog över tre månader innan de lämnades ut. Därmed bröt Utrikesdepartementet mot kravet på att en begäran att ta del av en offentlig handling ska hanteras “skyndsamt”.

Enligt JK har Utrikesdepartementet “åsidosatt offentlighetsprincipen” i sin hantering av ärendet. Att lämna ut handlingar får högst ta ett par dagar.

– Jag konstaterar att handläggningen inte har varit förenlig med det skyndsamhetskrav som följer av 2 kap. 12 och 13 §§TF och att Utrikesdepartementet därmed åsidosatt offentlighetsprincipen, skriver JK i sitt utlåtande.

Justitiekanslern konstaterar att UD:s hantering av offentliga handlingar har granskats vid flera tillfällen tidigare – bland annat av Konstitutionsutskottet och av Riksdagens ombudsmän. Alla dessa granskningar har pekat på att handläggningen har skett för långsamt.

– Det är anmärkningsvärt att Utrikesdepartementet, trots att frågan vid upprepade tillfällen uppmärksammats och föranlett kritik, inte klarar att hantera Nils Resares framställning om utfående av allmänna handlingar på det skyndsamma sätt som tryckfrihetsförordningen tydligt föreskriver, skriver JK i sitt utlåtande.

Totalt var det drygt 100 sidor dokument som Blankspot Project begärde ut den 28 januari. Men efter en sekretessprövning var det bara 50 sidor som lämnades ut. Av de utlämnade sidorna var mellan 70 och 80 procent av texten maskerad. UD:s rättsenhet hade i vissa fall även strukit diarienummer och datum när dokumenten upprättades.

Även denna hantering var felaktig, enligt ett utlåtande från Kammarrätten i Göteborg i juni. Rätten ansåg att betydligt mer information kunde lämnas ut och att uppgifter som dokumentdatum, information om hur handlingarna hade översänts och diarienummer skulle lämnas ut.

Den 26 juni tvingades därför UD att göra en ny prövning av materialet. Den prövningen tog 14 veckor. Resultatet blev att en liten mängd ny information lämnades ut, bland annat var alla datum och diarienummer nu läsbara.

Av Nils Resare

IMG_0258

UD maskerade drygt 80 procent av dokumenten om Jas-affären.