Röster om

Debatt: En grön energiomställning gör Europa säkrare

En omställning av den europeiska energipolitiken till 100 procent förnybart är nödvändigt både för att bromsa klimatförändringarna och för att vi ska lyckas bygga ett motståndskraftigt och tryggt Europa. Låt oss börja nu, det skriver Jakop Dalunde (mp) och Wanja Kaufmann (mp) i ett debattinlägg.

Varje generation har konfronterats med olika säkerhetspolitiska risker. Medan våra föräldrar mötte hot som huvudsakligen hade sitt ursprung i mellanstatliga konflikter hotas Europas framtida säkerhet även av naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Dessutom riskerar klimatförändringarna att driva på och förvärra redan existerande konflikter.

Ett politiskt område som är avgörande för att hantera dessa säkerhetspolitiska utmaningar är energipolitiken. Hur vi väljer att utvinna energi påverkar både utsläpp och resurstillgångar och ineffektiv energipolitik som tvingar EU att handla med exempelvis Ryssland riskerar att försvåra det geopolitiska läget.

EU:s energimål för 2030 är 32 procent förnybar energi och 27 procent bättre energieffektivitet. Dessa mål är alldeles för låga. Ska vi lyckas med att bygga ett säkert Europa som klarar av att stå emot de hot som vi riskerar att stå inför, krävs grön omställning på riktigt.

För att leda vägen dit bör vi ställa om den europeiska energipolitiken på tre punkter:

Avveckla kärnkraften

Kärnkraften lyfts ofta fram som en av våra mest klimatvänliga och säkra energikällor. Kärnkraften är dock varken klimatvänlig eller säker. Ännu har vi ingen lösning på avfallsfrågan och den nödvändiga uranbrytningen är en direkt miljö- och hälsofarlig verksamhet. Under sommaren 2018 fick vi se exempel på hur osäker kärnkraften är när kärnkraftverk runt om i Europa var tvungna att stänga ner reaktorer på grund av överhettning eller vattenbrist. Kärnkraften innebär även geopolitiska risker. En fortsatt användning gör oss beroende av Ryssland och andra länder där uranbrytning fortfarande är tillåten. Beroende på år och kärnkraftverk importerar Sverige redan idag mellan 20 och 60 procent av allt uran från Ryssland.

EU har goda möjligheter att skapa en energimarknad som består av 100% förnybar energi. Vi har gynnsamma förutsättningar för vindkraft, solkraft och på sikt också vågkraft. En förnybar energiförsörjning skulle innebära att vi varken lämnar klimatutsläpp eller radioaktivt avfall till våra barn. Förnybar energi är dessutom det överlägset billigaste energislaget.

Tydliga beslut om kärnkraftsavveckling är en förutsättning för att få igång investeringar i förnybart. Vi kan se exempel på det i Tyskland — efter det tyska beslutet om avveckling har inga beslut om ny kolkraft fattats, utan de satsningar som har gjorts kommer från äldre beslut. Efter avvecklingsbeslutet i Tyskland uppstod istället en stor investeringsboom i förnybart som skapade 360 000 nya jobb i den förnybara industrin. Nu behövs tydliga beslut om kärnkraften för att EU ska kunna genomgå samma utveckling.

Effektivisera det europeiska energinätet

Idag är EU:s energisystem mellan olika medlemsländer alltför dåligt integrerade. En nationalistiskt konstruerad elmarknad hindrar energi från att flöda fritt mellan länder, vilket gör att mycket av den överskottsenergi som vissa länder producerar inte kommer till användning och att elen blir dyrare än nödvändigt för konsumenter.

Genom att binda ihop den europeiska energisystemen kan EU-länderna producera energi mycket mer effektivt. Länder med överskott kan på ett mycket enklare sätt transferera energi till länder med underskott och länder som idag är beroende av importerad energi kan räkna med säkrare tillgång till energi som inte är lika känslig för störningar. Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv gör en decentraliserad energimarknad med förnybara energislag EU mindre beroende av tredje land.

Skrota Nord Stream 2

I november 2011 invigdes Nord Stream 1. Denna ledning gör att ryska Gazprom idag kan transportera 55 miljarder kubikmeter gas om året. Om Nord Stream 2 blir verklighet kan den kapaciteten fördubblas. Många bedömare befarar att om den ryska gasen leds förbi länder i östra Europa riskerar den kunna användas som ett makt- och påtryckningsmedel av Ryssland mot europeiska stater. Om Nord Stream 2 genomförs innebär det en stor geopolitisk säkerhetsrisk för Europa.

I nuläget ser det ut som att det enda som kan stoppa bygget är om den tyska regeringen väljer att slopa planerna, vilket den hittills inte har visat någon villighet att göra. För att säkerställa en grön och säker framtid för Europa är det otroligt viktigt att EU nu går ut och markerar.

Klimatförändringarna kräver att vi kraftigt minskar användningen av fossila bränslen. Vi behöver ren och förnybar energi som kan försörja oss långsiktigt, inte nya storskaliga gasledningar som riskerar att hålla kvar EU i fossilberoende i decennier framöver och hindrar andra viktiga investeringar i förnybart. Därför vore det ostrategiskt och olönsamt att satsa resurser på ytterligare naturgasprojekt.

En omställning av den europeiska energipolitiken till 100 procent förnybart är nödvändigt både för att bromsa klimatförändringarna och för att vi ska lyckas bygga ett motståndskraftigt och tryggt Europa. Låt oss börja nu.

 

/ Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet & kandidat i EU-valet 2019 & Wanja Kaufmann Internationell sekreterare Grön Ungdom & kandidat i EU-valet 2019.

**

Vad tror du? Bland våra läsare finns det många som kan ge nya vinklar och perspektiv. För att öppna upp för sådana texter har vi lanserat kategorin ”Röster” på sajten. Skicka din text till info@blankspot.se.